GIỚI THIỆU

SƠ LƯỢC VỀ KIM LOẠI KIỀM

1

Các kim loại kiềm là một dãy các nguyên tố trong nhóm 1 của bảng tuần hoàn các nguyên tố, ngoại trừ hiđrô. Đó là liti, natri, kali, rubiđi, xesi và franxi. Chúng là các nguyên tố hoạt động mạnh và ít khi tìm thấy ở dạng đơn chất trong tự nhiên.

Các kim loại kiềm là các kim loại có màu trắng bạc, mềm, có khối lượng riêng thấp, có phản ứng tức thời với các nguyên tố thuộc nhóm halôgen để tạo thành các muối điện ly và với nước để tạo thành các hiđrôxít kiềm rất mạnh về phương diện hóa học tức các bazơ. Các nguyên tố này chỉ có một êlectron lớp ngoài cùng, ở phân lớp ns (n là số thứ tự của chu kì), vì thế trạng thái năng lượng ưa thích của chúng là dễ mất đi một êlectron để tạo thành ion có điện tích dương 1.

Các cation M+ của kim loại kiềm có cấu hình eletron của nguyên tử khí hiếm đứng trước.

Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ nhất so với các kim loại khác cùng chu kì, vì thế các kim loại kiềm có tính khử rất mạnh. Ngoài ra, do năng lượng ion hóa thứ hai của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất nhiều lần (6-14 lần) nên trong các phản ứng hóa học, nguyên tử kim loại kiềm chỉ nhường 1 electron.

Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa +1.

2

Bài viết có sử dụng tư liệu từ wikipedia (link) và SGK Hóa học 12 Nâng cao.

Tham khảo thêm: Kim Loai Kiem (file word)

Advertisements

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: